Štatút mediačného centra

Článok I.

Zriaďovateľ

Zriaďovateľ Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. :
JUDr. Mária Škondejová, nám. Ľ. Štúra 5925/20, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia
IČO: 47 596 791, IČ DPH: x
DIČ: 2023999307
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica,
odd: Sro vl. číslo 25976/S

Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. je stále mediačné
centrum zriadené podľa § 11 ods. 2 a § 12 zákona č. 420/2004 Z.z.
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so sídlom kancelárie ul. Kuzmányho č. 5, 974 05 Banská Bystrica.

Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, nemá právnu subjektivitu.

Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s. r. o. zriadilo webové sídlo na
adrese:

www.mediaciabb.sk

Článok II.

Názov a sídlo mediačného centra

Názov mediačného centra : Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB,
s.r.o., zriaďovateľom a súčasne riaditeľom je:

JUDr. Mária Škondejová, nám. Ľ. Štúra 5925/20, 974 05 Banská Bystrica.

Sídlo Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o., ul. Kuzmányho č. 5,
974 01 Banská Bystrica.

Zriaďovateľ môže zriadiť aj pobočky Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA
BB, s.r.o. v celej SR a v EÚ okrem Dánska.

Mediačné konanie môže byť vykonávané v sídle Centra mediačných
dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o., ul. Kuzmányho č. 5, 974 01 Banská Bystrica,
alebo na základe dohody s klientom aj na inom vhodnom mieste.

Článok III.

Výkonný orgán

Výkonným orgánom Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. je
riaditeľ JUDr. Mária Škondejová, Nám. Ľ. Štúra 5925/20,
974 05 Banská Bystrica, evidovaná v zozname mediátorov na Ministerstve
spravodlivosti SR pod. ev. č. 394.

Výkonný orgán zastupuje a vedie Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA
BB, s.r.o., koná zaň a zabezpečuje koordináciu činnosti mediátorov
mediačného centra.

Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo štatútu, interných predpisov
zriaďovateľa a úlohy súvisiace s účelom zriadenia mediačného centra na
základe dohôd s mediátormi zapísanými v zozname mediačného centra.

Organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďaľšie
aktiviy zamerané na podporu rozvoja mediácie.

Článok IV.

Organizačná štruktúra

Organizačnú štruktúru Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o.
tvorí výkonný orgán Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o.,
ktorým je riaditeľ mediačného centra JUDr. Mária Škondejová,
nám. Ľ. Štúra 20, 974 05 Banská Bystrica. (ďalej len „riaditeľ“)

Riaditeľ určuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré musí spĺňať
mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu mediátorov vedeného
Centrom mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o..
Zapisuje mediátorov do zoznamu mediátorov vedeného v Centre
mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o.. Zmeny v zozname uverejňuje na
svojom webovom sídle.
Na účely výkonu mediácie mediačné centrum zabezpečí nestranný výber
mediátora.

Mediátor zapísaný v zozname Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB,
s.r.o používa názov mediačného centra: Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB, s.r.o..

V prípade, že mediátor zapísaný v zozname Centra mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB, s.r.o. z akýchkoľvek dôvodov uvedených
v zákone 420/2004 Z.z. § 14 ods. 8 nebude v mediácii pokračovať, určí
riaditeľ Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. iného mediátora
zapísaného v jeho zozname mediátorov.

Riaditeľ Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. a jeho pracovníci
nesmú v priebehu mediácie do výkonu mediácie nijako zasahovať, najmä
nesmú ovplyvňovať mediátora.

Mediátor zapísaný v zozname Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB,
s.r.o., vykonáva mediáciu na základe písomnej dohody o riešení sporu
mediáciou medzi ním a klietmi.

Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri
výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za
škodu, ktorá je stanovená v súlade s § 4 ods. 1 až 3
zákona č. 420/2004 Z.z., a inými právnymi predpismi podľa § 415 až 450
Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za škodu).
Mediátor sa finančne podieľa na chode Centra mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB, s.r.o.. Výška príspevku na činnosť mediačného centra je
dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľ a mediátorom.

Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. môže bez udania dôvodu
žiadosť FO o zápis do zoznamu mediátorov mediačného centra
odmietnuť.

Mediácia končí uplynutím 90 dní v prípade riešení spotrebiteľských
sporov od začatia mediácie, v ostatných prípadoch uplynutím šiestich
mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii
v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa
mediácia skončí.

Mediácia končí podľa Zák. 420/2004 Z.z. § 14 ods. 8 písm. a – i..

Článok V.

Zameranie Centra mediačných dohôd

1.Centrum mediačných dohôd je zamerané na riešenie konfliktu medzi
stranami, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu na
základe zákona 420/2004 Z.z..

a/ z obchodných záväzkových vzťahov napr. spory medzi podnikateľmi,
odstúpenie od zmlúv, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy a pod.,

b/ občianskoprávnych vzťahov napr. uplatňovanie záväzkových práv,
susedských sporov, uplatňovanie si práv zo zodpovednosti za škodu a
pod.,

c/ rodinnoprávnych vzťahov napr. dohodnutie podmienky striedavej
starostlivosti o deti a pod.,

d/ pracovnoprávnych vzťahov napr. spory zamestnanec – zamestnávateľ v
súvislosti s povinnosťami vylývajúcimi zo Zákonníka práce a pod.

e/ školská mediácia – urovnávanie sporov medzi žiakmi a školou, učiteľom
a rodičom, riaditeľom a pedagógmi ako aj pri sporoch školy s inou
inštitúciou,

f/ spotrebiteľské spory ako alternatívne riešenie.

Mediátor vedie knihu mediácii v písomnej a elektronickej podobe.
Pri svojej činnosti týkajúcej sa mediácie v korešpondencii použiva aj
označenie Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o..

Článok VI.

Osobitné podmienky zapísania mediátora do zoznamu mediátorov
Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o.

Mediátor zapísaný v Centre mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. musí
byť zapísaní v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti.

Mediátor môže byť vylúčený zo zoznamu centra mediačných dohôd ak
vážnym spôsobom poruší zákon 420/2004 Z.z., prípadne poruší pravidlá
Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o..

Článok VII.

Pravidlá o odmene mediátora

Mediátor má nárok na odmenu za vykonanú mediáciu po ukončení
mediácie pod podmienkou, že strany mediácie zaplatia zriaďovateľovi
dohodnutú odmenu za mediáciu.

Výška odmeny ktorú platí zriaďovateľ mediátorovi je dohodnutá v zmluve
medzi zriaďovateľom a mediátorom mediačného centra.

Nezaplatené mediačné odmeny vymáha pre Centrum mediačných dohôd
MEDIACIA BB, s.r.o. zriaďovateľ.

Príjmy a výdavky Mediačného centra vedie v účtovníctve zriaďovateľ.

Článok VIII.

Osobitné pravidlá riešenia spotrebiteľských sporov

Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o môže riešiť spotrebiteľské
spory podľa zákona 420/2004 Z.z.. § 11. Pričom mediačné centrum ktoré
rieši spotrebiteľské spory je povinné vypracovať a zverejniť správu
o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských
sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
Mediačné centrum na svojej webovej adrese uverejňuje zoznam
mediátorov a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu
spotrebiteľského sporu s uvedením mena, priezviska a ev. č. pod ktorým
je mediátor zapísaný v zozname mediátorov na Ministerstve
spravodlivosti SR.

Mediácia sa končí uplynutím 90 dní v prípade riešenia spotrebiteľských
sporov.

Odmena mediátora v spotrebiteľskom spore nesmie závisieť od výsledku
mediácie. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov Centra mediačných
dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o. nesmie za výkon mediácie prijmať odmenu,
alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra
v ktorého zozname je zapísaný.

Záverečné ustanovenie

Štatút Centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, s.r.o., nadobúda platnosť
dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a po zápise do zoznamu
Mediačných centier na Ministerstve spravodlivosti.

V Banskej Bystrici 25.10.2016

Mária Škondejová v.r.

zriaďovateľ