Mediačná kancelária

Zriaďovateľ

JUDr. Mária Škondejová, Nám. Ľ. Štúra 5925/20, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 320 27 257

Mediačné centrum

Centrum mediačných dohôd BB, s.r.o.  ul. Kuzmányho č. 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 47 596 791

Adresa na doručovanie:
JUDr. Mária Škondejová
nám. Ľ. Štúra 20
974 05  Banská Bystrica

Email: mediaciabb@mediaciabb.sk
Mobil: 0905 270 546

Centrum mediačných dohôd zapísané v registri vedenom na ministerstve pod č.

Zoznam členov orgánov mediačného centra

JUDr. Mária Škondejová – konateľ

Zoznam mediátorov v Centre mediačných dohôd

JUDr. Mária Škondejová

Zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebiteľských sporov

JUDr.Mária Škondejová
nám. Ľ. Štúra 20

974 05  Banská  Bystrica

 

Členstvo v nadnárodných organizáciách

Mediačné centrum nie je členom žiadnych nadnárodných organizácií

Druhy spotrebiteľských sporov

Mediačné centrum je oprávnené riešiť spotrebiteľské spory týkajúce sa sporov medzi PO a FO so sídlom na území Slovenska.

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori

Zákon č. 420/2004 Z. z. – Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 391/2015 Z. z. – Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk

Mediáciu je možné viesť a podanie urobiť v Slovenskom jazyku.

Ukončenie mediácie

Mediáciu je možné ukončiť podľa zákona 420/2004 Z.z. § 14 ods. 8, písm. a – i.

Priemerná dĺžka trvania mediácie

Priemerná dĺžka trvania spotrebiteľského sporu je 90 dní.

Záväznost a právne účinky mediácie pre osoby zúčastnené na mediácii

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Správa o činnosti mediačného centra

Spotrebiteľské spory môže riešiť iba mediačné centrum, ktoré spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.