Mimosúdne riešenie sporov - MEDIÁCIA BB

mediacia bb
mediacia bb
Prejsť na obsah
rodinne spory
obcianske spory
obchodne spory
pracovne spory

Mediácia

mediacia bb
Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Mediácia je výhodný a moderný spôsob riešenia konfliktov mimosúdnou cestou, šetrí čas a finančné náklady, môže predísť dlhodobým súdnym sporom a môže prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi partnermi.

Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z rodinnoprávnych, občianskoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Cieľom mediácie je dosiahnutie obojstranne výhodnej dohody.

Výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o mediácii stanovuje, že počas trvania mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, to znamená, že mediačné konanie dáva sporovým stranám čas na pokus o mimosúdne urovnanie sporu bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv.

Výhody mediácie

Zníženie nákladov na spor
Pri mediácii sú náklady podstatne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Aj mediácia je spojená s poplatkami ale jednou z výhod je, že ak sporové strany vyhľadajú mediátora už v rozbehnutom súdnom konaní a dospejú k dohode, bude im vrátená časť súdnych poplatkov a to v rozmedzí od 30% do 90%, ktoré už zaplatili.

Rýchlosť
V porovnaní so súdnym konaním sa mediácia začína prakticky okamžite po oslovení mediátora. Počet stretnutí sporových strán s mediátorom je vysoko individuálny. Celý proces mediácie pozostáva z niekoľkých sedení, v ideálnom prípade sa strany dohodnú na prvom mediačnom sedení.

Diskrétnosť a dôvernosť
Keďže na súdnom procese je možné sa zúčastniť ako „divák“, až na výnimky, je mediácia dôvernejšia tým, že sú na nej prítomné iba sporové strany a mediátor. Pokiaľ sa nedohodnú inak alebo to vyslovene nevyžaduje spor a jeho vyriešenie.

Mlčanlivosť
Mlčanlivosť je rovnako výhodou mediačného procesu. Mlčanlivosť je povinný zachovávať nielen mediátor a sporové strany, ale taktiež každá osoba prizvaná k mediácii. Mlčanlivosťou sú chránené všetky informácie a skutočnosti na mediácii, vrátane záverečnej dohody.

Bez administratívy a dokazovania
Sporová strana, ktorá iniciuje mediáciu a osloví mediátora, nemusí spisovať žiadne administrácie ako pri súdnom procese. Mediácia je v tomto smere jednoduchšia a neformálnejšia. Navyše prebieha v príjemnej atmosfére kancelárie mediátora. Mediátor nehodnotí strany sporu a nezbiera dôkazy.

Dobrovoľnosť
Mediácia je dobrovoľná a už to samo o sebe je krokom k riešeniu sporu. Vidíme tu vôľu sporových strán spor riešiť v záujme zúčastnených. Účastníci sporu môžu od mediácie kedykoľvek odstúpiť alebo ju prerušiť.

Záujmy oboch strán sú dôležité
Mediátor nerozhoduje o vine či nevine. Nestojí na strane jednej sporovej strany. V prípade advokátov a súdneho procesu je to iné. Úlohou advokáta je bojovať za svoju stranu a jej víťazstvo. Mediátor háji záujmy oboch strán a jeho úlohou je usmerňovať komunikačný proces tak, aby strany dospeli k dohode, s ktorou budú súhlasiť obe sporové strany.

Rovnoprávnosť
Úlohou mediátora je vyrovnávať postavenie zúčastnených strán pri komunikačnom procese.

Kontrola strán nad procesom
Pri mediácii majú sporové strany kontrolu. Pri súdnom procese ju strácajú, prichádzajú právnici, znalci a nakoniec rozhodnutie sudcu. Pri mediácii dospejú k dohode sporové strany samé a dohodu schvaľujú. Základom mediácie je dohoda strán a keďže k nej prakticky samostatne dospejú strany, každá strana býva s výsledkom spokojná. Samozrejme, že každá strana musí z niečoho poľaviť a naopak niečo získa. Len tak dospejú k dohode. Počas celého mediačného procesu však majú sporové strany plnú kontrolu.

Možnosť mediácie aj v už rozbehnutom súdnom konaní
Mediáciu možno využiť aj pri riešení sporu, ktorý už je v riešení súdnou cestou. Jednou z výhod je, že ak sporové strany vyhľadajú mediátora už v rozbehnutom súdnom konaní a dospejú k dohode, bude im vrátená časť súdnych poplatkov a to v rozmedzí od 30% do 90%, ktoré už zaplatili.

Mediácia pozastavuje plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt
Mediácia má na premlčacie a prekluzívne lehoty rovnaký účinok ako uplatnenie práv na súde.

Súperenie sa mení na spoluprácu
Pri súdnom procese je súperenie strán zjavné, každá strana cez advokáta háji svoje záujmy. Častokrát je hájenie vlastných záujmov nadradené nájdeniu riešenia. Každej strane ide o výhru na súde. Pri mediácii sa to mení. A to spôsobom, že osoba mediátora vedie komunikáciu sporových strán tak, že takmer vždy nachádzajú riešenia, ktoré im predtým unikali. V mediácii sa riadime pravidlom, že vyhráva každá strana. Dohoda, ktorú na konci mediácie sporové strany uzavrú je naozajstným konsenzom strán.

Oddelená mediácia
V prípade nevyhnutnosti je možné realizovať aj oddelenú mediáciu. Jedná sa len o prípady, keď sporové strany dospeli do štádia, keď skutočne nie sú schopné spolu komunikovať a ich oddelenie a individuálne mediačné stretnutia sú prínosom pre riešenie sporu.

Mediácia funguje...
I keď na Slovensku stále prevyšuje súdny proces aj v prípadoch, kde sa jednoducho môže uplatniť mediácia, skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou praxou potvrdzujú jej vysoké percento úspešnosti. Dokonca aj v prípadoch, že nedošlo k dohode, sporové strany sa vyjadrili, že aj v budúcnosti by sa pokúsili riešiť prípadný ďalší spor opäť cestou mediácie.

Mediačné služby

rodinne spory
Mediácia rodinných sporov
Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodiny a ponúka citlivé riešenie týchto sporov.

Príklady sporov z rodinnej mediácie:

 • rodinné spory – spory medzi rodičmi a deťmi a manželmi navzájom
 • rozvod manželstva – rodičovské dohody ohľadom:
   • zverenia dieťaťa do starostlivosti a formy jeho výchovy
   • vyživovacej povinnosti
   • finančných príspevkov
   • bývania manželov
   • úprava styku rodiča s dieťaťom po rozvode
 • dohody manželov po rozvode – napríklad v starostlivosti o deti v prípade nutnosti zmeny v aktuálnej dohode
 • vyrovnanie majetku po rozvode (BSM)
 • rodinné spory vzniknuté zo vzájomného spolunažívania – napríklad spolužitie medzi rodičmi a deťmi
 • dedičské spory – dedičstvá, vecné bremená, ťarchy
 • partnerské spory
 • spory medzi súrodencami
 • medzigeneračné spory
 • a iné...
                        
V prípade rozvodov a vážnych rodinných sporov je mediácia často jediným riešením na zachovanie dobrých rodinných vzťahov, stabilizáciu pomerov rodičov a detí alebo manželov či partnerov.
                      
obcianske spory
Mediácia občianskych sporov
Mediácia v občianskych sporoch pokrýva široké spektrum najrôznejších sporov, s ktorými sa stretávame počas života. Tak ako v prípade ostatných sporov, aj tu mediácia šetrí prostriedky a čas sporiacich sa strán v porovnaní riešenia sporov prostredníctvom súdu. Riešenie v tomto prípade nie je „nanútené inou autoritou“, ale je tvorené sporiacimi stranami za  pomoci mediátora. Spory je tak možné vyriešiť bez pocitu krivdy a nespravodlivosti, ako to býva v niektorých prípadoch po súdnom konaní. Tým, že pri mediácii je výsledná dohoda tvorená spoločne obomi stranami sporu, v pokojnom a osobnom prostredí, vzniká priestor pre zachovanie dobrých vzťahov sporiacich sa strán alebo aj pre ich zlepšenie.

Príklady mediácie občianskych sporov:

 • susedské spory – hluk, domáce zvieratá, poškodzovanie majetku, vytápanie susedom, hranice pozemkov, upratovanie, nesprávne parkovanie, rušenie nočného kľudu a iné
 • komunitné spory – spor v obci, v športovom tíme, spor obyvateľov sídliska
 • poškodenie majetku a vandalizmus
 • uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • spory vzniknuté z pôžičky
 • spory vzniknuté z uzavretých zmlúv
 • spory občana s obcou
 • vyporiadanie spoluvlastníctva
 • spory na školách – učiteľ / učiteľ, učiteľ / rodič a iné
 • a iné...
obchodne spory
Mediácia obchodných sporov
Predmetom obchodnej mediácie sú spory medzi firmami alebo v rámci jednej firmy. Hlavnou výhodou pri riešení týchto sporov mediáciou je, že nedochádza k narušeniu alebo prerušeniu väzieb medzi obchodnými partnermi alebo firmami, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní. Snahou mediátora je dosiahnutie dohody strán, čo zvyšuje šance na to, že akonáhle strany svoj spory urovnajú, budú schopné udržiavať obchodné vzťahy.

Príklady z mediácie v obchodných sporoch:

 • nezaplatené faktúry
 • neplnenie dohodnutých pravidiel
 • nedodržiavanie zmlúv
 • nedodržanie termínov
 • nesplácanie poskytnutého úveru
 • rozviazanie partnerstva
 • získanie peňazí a majetku naspäť
 • rôzne formy dohôd – dohoda o priznaní a úhrade obchodných pohľadávok, dohoda o vrátení pôžičky, ...
 • a iné...
pracovne spory
Mediácia pracovných sporov
Mediácia v pracovných sporoch rieši spory vzniknuté na pracovisku alebo v rámci pracovnoprávnych vzťahov. V pracovných kolektívoch dochádza ku každodenným konfliktom, ktorých neriešenie môže zbytočne zvyšovať napätie na pracovisku, znižovať výkon zamestnancov a vplývať aj na iných zamestnancov, ktorí do konfliktu nie sú priamo zapojení.

Príklady sporov z pracovnoprávnej mediácie:

 • konflikty na pracovisku
 • pracovné zmluvy
 • ukončenie pracovného vzťahu
 • nevyplatenie mzdy
 • pracovné úrazy
 • diskriminácia na pracovisku
 • násilie a šikanovanie na pracovisku (mobbing, bossing)
 • personálne otázky
 • šikanovanie na pracovisku, diskriminácia, mobbing, bossing
 • náhrada škody
 • porušenia pracovnoprávnych predpisov, interných smerníc alebo kolektínych zmlúv
 • spory medzi jednotlivými zamestnancami
 • a iné...

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Predmediačná činnosť (konzultácie, poradenstvo, prevzatie, preštudovanie prípadu a zaslanie výzvy druhej sporovej strane) 50 €.

Cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.

Spôsob určenia výšky odmeny závisí od:

  • právnej subjektivity strán zúčastnených na mediácii,
  • druhu sporu,
  • povahy a hodnoty predmetu sporu.

Kontakt

mediacia bb
Mgr. Andrea Cabanová
Zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 2244
Kancelária: Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0910 649 469
E-mail: info@mediaciabb.sk
---
Návrat na obsah